Thông tin

Hệ thống dữ liệu mở là nền tảng nguồn mở hàng đầu thế giới

Hệ thống dữ liệu mở là một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh out-of-the-box làm cho dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được -. Bằng cách cung cấp các công cụ để tạo, chia sẻ , tìm kiếm và sử dụng dữ liệu (bao gồm lưu trữ dữ liệu và cung cấp các API dữ liệu mạnh mẽ). Hệ thống dữ liệu mở dùng để tạo dữ liệu mở và có sẵn.

Hệ thống dữ liệu mở được sử dụng bởi các chính phủ và các nhóm người sử dụng trên toàn thế giới , bao gồm cổng thông cho chính quyền địa phương, quốc gia và quốc tế, chẳng hạn như data.gov.uk và Liên minh châu Âu publicdata.eu , dados.gov.br , Chính phủ Hà Lan và Hà Lan Brazil . cổng thông tin, cũng như các trang web thành phố và thành phố ở Mỹ, Anh, Argentina, Phần Lan và các nơi khác