10.362 số bộ dữ liệu tìm thấy

Kết quả lọc
 • Hội thảo khoa học “Ngành Ngân hàng Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

  Sáng ngày 15/6/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ngành Ngân hàng Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương chủ trì.
 • Hội thảo khoa học giới thiệu, trao đổi kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ “Hành vi người gửi tiền và các yếu tố tác động đến hành vi người gửi tiền trong hệ thống ngân hàng Việt Nam”

  Giới thiệu, trao đổi kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ “Hành vi người gửi tiền và các yếu tố tác động đến hành vi người gửi tiền trong hệ thống ngân hàng Việt Nam”
 • Hội thảo khoa học giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ “Tăng trưởng tín dụng nóng và những ảnh hưởng đối với sự lành mạnh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam”

  Giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Bộ “Tăng trưởng tín dụng nóng và những ảnh hưởng đối với sự lành mạnh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam”
 • Quyết định số 770/QĐ-VCL về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2017 của NHNN VN giao cá nhân chủ trì thực hiện

  Cung cấp thông tin các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2017 của NHNN VN giao cá nhân chủ trì thực hiện
 • Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017 của NHNN VN giao tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.

  Cung cấp thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017 của NHNN VN giao tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.
 • Báo cáo Tài chính Tổng hợp quý II năm 2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

  Báo cáo Tài chính Tổng hợp quý II năm 2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
 • Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý II năm 2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

  Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý II năm 2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
 • Chiến lược phát triển của ngành Hải quan

  QUAN ĐIỂM Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020 quán triệt các quan điểm sau: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chương trình cải cách nền hành chính; thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về hải quan theo quy định của pháp luật. Lấy cải cách, hiện đại hóa làm cơ sở, tập trung đầu tư để hiện đại hóa hải quan tại các vùng, địa bàn trọng điểm, đồng thời có tính đến sự phát triển cân đối, hài hòa giữa các vùng, địa bàn đảm bảo sự phát triển, hiện đại hóa chung của Hải quan Việt Nam. Kết hợp phát huy nội lực là chính với tranh thủ sự hỗ trợ bên ngoài để phát triển nhanh, bền vững. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các Bộ, ngành, địa phương mà trong đó ngành Hải quan là nòng cốt và trên cơ sở giám sát, thực hiện của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, có cơ chế, chính sách đầy đủ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa đạt chuẩn mực quốc tế, trên nền tảng...
 • Lịch sử phát triển của Hải quan Việt Nam

  Năm 1945 Cách mạng tháng 8 thành công, Hồ Chủ tich đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. Tuy nhiên, sau đó Việt Nam vẫn phải tiếp tục trải qua 30 năm chiến tranh ác liệt và 27 năm thử thách trong thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh. Với cái tên đầu tiên là “Sở Thuế quan và thuế gián thu” được thành lập với mục đích đảm bảo việc kiểm soát hàng hóa XNK và duy trì nguồn thu ngân sách Hải quan Việt Nam không ngừng chăm lo xây dựng, hoàn thiện và nâng cao cơ sở pháp lý - quản lý Nhà nước để ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn của nước Việt Nam. Từ chỗ Hải quan Việt Nam còn phải tạm thời sử dụng những quy định nghiệp vụ về thuế quan của chính quyền thực dân đến nay đã xây dựng và ban hành được “Điều lệ Hải quan”, Pháp lệnh Hải quan và tiếp đó là Luật Hải quan Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2002. Với những mục tiêu nhằm tạo thuận lợi cho phát triển XNK, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển du lịch và giao thương quốc tế, đảm bảo quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hải quan Việt Nam đã luôn luôn thực hiện theo khẩu hiệu mà mình đã đặt ra: “CHUYÊN NGHIỆP, MINH BẠCH, HIỆU QUẢ” LỊCH SỬ HẢI QUAN THEO CÁC GIAI ĐOẠN Ngày 10 tháng...
 • Một số thông tin chính về Ban Lãnh đạo Tổng cục Hải quan

  Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các Phó Tổng cục trưởng
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan

  Tổng cục Hải quan là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trong phạm vi cả nước. Tổng cục Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.
 • Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Hải quan Việt Nam

  Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Hải quan Việt Nam
 • Bảo tồn và cách tân - Tạo ra một mô hình nhà ở mới cho khu vực phố cổ

  Thành phố thủ đô của Việt Nam, Hà Nội, có lịch sử nghìn năm kể từ ngày thành lập vào năm 1010. Khu vực phố cổ được biết đến là “khu vực 36 phố phường” vẫn là trung tâm thương mại của thành phố và nắm giữ phần cốt lõi hoạt động đô thị. Kỷ niệm nghìn năm, bảo tồn đô thị để gìn giữ các tài sản văn hóa đã trở thành mối quan tâm lớn nhằm củng cố vai trò hạt nhân truyền thống hay quốc gia của Hà Nội.
 • Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập

  Văn hóa bao giờ cũng gắn với dân tộc và mang bản sắc dân tộc. Có dân tộc là có văn hóa. Văn hóa phát triển cùng với sự phát triển dân tộc. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững những tinh hoa của các cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đâu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là: lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”(1).
 • Nghiên cứu bài toán phủ sóng trong điều kiện địa hình phức tạp, từ đó xây dựng phần mềm tính vùng phủ sóng cực ngắn dựa trên bản đồ địa hình số

  Trong truyền thông vô tuyến dải tần UHF/VHF, điều kiện địa hình có ảnh hưởng rất lớn đến vùng phủ sóng của trạm phát. Các vật cản có kích thước lớn, chẳng hạn như núi non... là nguyên nhân gây ra suy hao công suất truyền. Nếu vật cản không qua cao, sóng vẫn có thể truyền qua nhờ hiệu ứng nhiễu xạ. Tuy nhiên, tới một giới hạn nào đó, vật cản sẽ chắn hẳn đường truyền thẳng, tạo nên một vùng bóng vô tuyến, hay thậm chí chắn hẳn phương truyền sóng đó. Bài bào đưa ra phương pháp tính vùng phủ sóng một cách chính xác dựa vào các điều kiện địa hình thực tế lấy từ bản đồ số, từ đó khoanh vùng được các vùng bóng vô tuyến do vật cản gây ra. Các nghiên cứu này cũng đang được áp dụng để viết thành một phần mềm chuyên dụng, có tên là "Phần mềm tình vùng phủ sóng cực ngắn".
 • Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Trong xu thế toàn cầu đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Báo chí truyền thông Việt Nam đang có những bước phát triển đột biến vào những năm đầu thực hiện chính sách mở cửa từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX (từ Đại hội VI) nhưng sau đó mới thực sự đi vào chiều sâu về cả lượng và chất. Trong những năm qua, thông tin trên báo chí nước ta đã góp phần quan trọng vào mọi mặt của đời sống xã hội, phấn đấu vì mực tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 • Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam

  THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Sách trắng CNTT-TT Việt Nam cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trên các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng CNTT-TT, công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, các văn bản pháp luật về CNTT-TT, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam. Nhằm cung cấp nhiều hơn nữa thông tin về các khía cạnh của ngành, nội dung Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2010 đã được bổ sung và cập nhật thêm số liệu của một số lĩnh vực mới, bao gồm: an toàn thông tin, xuất nhập khẩu CNTT-TT, Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009,... Trên tinh thần đó, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn Sách trắng sẽ là tài liệu quan trọng, phản ánh bức tranh tổng thể về sự phát triển của CNTTTT Việt Nam, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.
 • Bản đồ công nghệ khuôn mẫu

  Bản đồ công nghệ được xây dựng cho ngành cơ khí chế tạo khuôn mẫu của Việt Nam. Bản đồ công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu sẽ giúp trả lời các câu hỏi phục vụ quản lý nhà nước về phát triển ngành, phát triển KH&CN cũng như cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho doanh nghiệp về ngành sản xuất khuôn mẫu như: Năng lực công nghệ của Việt Nam so với thế giới và khu vực ở mức nào? Khoảng cách của các công nghệ so với thế giới? - Trình độ sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ở mức nào nào v.v..
 • wgwgwg

  gưgwgw
 • Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Hòa Nhập Và Phục hồi Chức năng Vina Health

  Vina Health là trung tâm đầu tiên và duy nhất nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp can thiệp toàn diện cho trẻ tổn thương não, chậm phát triển. Không chỉ là nơi tạo dựng bước đi đầu tiên, tiếng gọi đầu đời của trẻ, Vina Health còn mang đến tương lai mới, cuộc sống mới cho trẻ. Hoạt động dựa trên 3 trụ cột chuyên môn chính: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Thực hiện khám, lượng giá, theo dõi để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất với từng trẻ bằng các thang phân loại tiêu chuẩn quốc tế như GMFCS, GMFM, ASHWORTH, ASQ, MCHAT, tư vấn cho phụ huynh về phương pháp điều trị tại nhà. Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng trên 5 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em. TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ Điều trị cho các bệnh nhi có rối loạn về lời nói, ngôn ngữ, các vấn đề về thính lực, rối loạn giọng, rối loạn tính lưu loát của lời nói, rối loạn nuốt, rối loạn giao tiếp do nguyên nhân thần kinh và các bệnh lý liên quan khác bằng các phương pháp được áp dụng rộng rãi trên thế giới. GIÁO DỤC HÒA NHẬP Mang lại cho trẻ khuyết tật cơ hội gia nhập “xu hướng chính của cuộc sống” bằng việc lĩnh hội những kinh nghiệm từ bạn bè bình thường đồng trang lứa. Định hướng những bước rõ ràng để đảm bảo cho trẻ tham gia...
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).