Advantages and disadvantages of using computer network technology in language teaching

Computer technology has been used in language teaching since the 1980's. However, with the advert of Internet, the computer has been transformed from a tool for information processing and display to a tool for information processing and communication.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Vu Tuong Vi
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 19, 2018, 08:38 (ICT)