An sinh xã hội và an ninh sinh thái-Thực trạng chính sách pháp luật và một số kiến nghị ban đầu

Cho đến thời điểm này, ở nước ta, an ninh chính trị, an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế dường như vẫn được nhấn mạnh nhiều hơn là an ninh xã hội và an ninh sinh thái. Song những mối nguy cơ từ an ninh xã hội và đặc biệt là an ninh môi trường đã ngày càng được hiện hữu. Sự phân hóa giàu nghèo diễn ra nhanh chóng giữa các tầng lớp dân cư, giữa đô thị và nông thôn, giữa những nhóm có lợi thế cạnh tranh trong thị trường và những người yếu thế (trẻ em, phụ nữ, người già, tàn tật...), sự khai thác ồ ạt các nguồn tài nguyên, gây suy thoái môi sinh bởi đủ loại chất thải, đang và sẽ là là những mối quan tâm chính trong tương lai của giới hoạch định chính sách, pháp luật Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Duy Nghĩa
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 11:31 (ICT)