Bài tập giữa kỳ môn Đại cương về sở hữu trí tuệ

Trình bày đại cương về sở hữu trí tuệ, các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đại cương về chuyển giao công nghệ và khai thác thông tin sáng chế.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Lại Thế Quỳnh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:26 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 26, 2018, 15:29 (ICT)