Bản đồ mức năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Maps of Solar Resource and Potential in Vietnam

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://dattech.com.vn/Content/uploads/files/Maps%20of%20Solar%20Resource%20and%20Potential%20in%20Vietnam%20REPORT%20FOR%20PUBLISHING.pdf
Tác giả Bộ Công Thương
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 2 1, 2018, 10:17 (ICT)