Bàn thêm về đối chiếu câu tiếng Anh và câu tiếng Việt

Mục địch cơ bản của việc phân tích đối chiếu giữa hai ngôn ngữ là: Trên cơ sở các ngữ liệu được thực tế sử dụng trong hai ngôn ngữ - ngôn ngữ đích (trong trường hợp này là tiếng Anh) và tiếng mẹ đẻ (trong trường hợp này là tiếng Việt) xem xét trong tổng thể diễn đạt tương đương của cùng một hiện tượng, các nhà ngôn ngữ học cần rút ra những nét tương đồng và dị biệt đẻ làm cơ sở cho việc phân tích những chuyển di tích cực của tiếng mẹ đẻ sang tiếng nước ngoài trên cơ sở những nét tương đồng và những chuyển di tiêu cực của tiếng mẹ đẻ sang tiếng nước ngoài.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Hữu Mạnh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:13 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 10:30 (ICT)