Bản tin chắt lọc chính sách số 1,2,3 năm 2019

Số 1: Tác động của các hiệp định thương mại thế hệ mới đến vấn đề lao động, việc làm ở Việt Nam - Số 2: Định hướng phát triển bảo hiểm hưu trí đa tầng ở Việt Nam - Số 3: Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lao động khu vực phi chính thức

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 6 25, 2019, 15:23 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 25, 2019, 15:09 (ICT)