Bàn về các nguyên tắc biểu hiện sự nhấn mạnh bằng phép tỉnh lược trên cứ liệu tiếng Anh có so sánh với tiếng Việt

Bài viết bàn đến những nguyên tắc làm cho cấu trúc tỉnh lược trở thành phương tiện nhấn mạnh trên cứ liệu tiếng Anh có so sánh với tiếng Việt.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Huỳnh Thị Ái Nguyên
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:23 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 12, 2018, 09:02 (ICT)