Bàn về việc đánh giá sự "tiến bộ" và "hạn chế" của tư tưởng kinh tế

Khi nghiên cứu tư tưởng kinh tế hay học thuyết kinh tế, những nhà viết sử tư tương kinh tế thường phải đánh giá sự “tiến bộ” và “hạn chế ’ của tư tưởng kinh tế hay học thuyết kinh tế đó, vì vậy, việc đánh giá sự “tiến bộ” và“hạn chế'’ của tư tương kinh tế như là vấn để quan trọng vào loại bậc nhất của những nhà nghiên cứu lịch sử tư tưởng kinh tế, nếu không hiếu đúng hay khách quan sự “tiến bộ” và “hạn chế’ của tư tưởng kinh tế, thì sẽ không thể vẽ lại trung thực bức tranh sinh động của lịch sử tư tưỏng kinh tế hay sẽ xuyên tạc lịch sử.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Văn Chiến
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 14:51 (ICT)