Báo cáo đánh giá việc thực hiện các công ước quốc tế về phân biệt đối xử trong việc làm nghề nghiệp và trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau ở Việt Nam

Các nguyên tắc về không phân biệt đối xử và bình đẳng phản ánh các khái niệm căn bản về sự đúng đắn, nhân phẩm và kính trọng, và hình thành nên nền tảng cho sự phát triển của xã hội hòa bình và thịnh vượng. Công ước Trả công như nhau, 1951 (số 100) và Công ước về Phân biệt đối xử (Việc làm và Nghề nghiệp), 1958 (số 111) của ILO là hai tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản cho việc xóa bỏ tích cực sự phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Từ khi hội nhập toàn cầu bắt đầu gia tang, hai tiêu chuẩn lao động cốt lõi này đã được coi là một phần trong các nguyên tắc chính, tối thiểu và căn bản cho sự toàn cầu hóa công bằng.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 1 14, 2020, 13:46 (ICT)
Được tạo ra Tháng 1 14, 2020, 13:45 (ICT)