Báo cáo công ước 100 và 111-final.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/71836019-2f28-44d3-a625-beacef40acc1/resource/0b232d13-c200-43c2-9852-e839c5034521/download/bao-cao-cong-c-100-va-111-final.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Các nguyên tắc về không phân biệt đối xử và bình đẳng phản ánh các khái niệm căn bản về sự đúng đắn, nhân phẩm và kính trọng, và hình thành nên nền tảng cho sự phát triển của xã hội hòa...

Nguồn: Báo cáo đánh giá việc thực hiện các công ước quốc tế về phân biệt đối xử trong việc làm nghề nghiệp và trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau ở Việt Nam

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 1 14, 2020
Được tạo ra Tháng 1 14, 2020
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created1 tháng trước
formatPDF
id0b232d13-c200-43c2-9852-e839c5034521
last modified1 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id71836019-2f28-44d3-a625-beacef40acc1
revision idc110308e-f273-4034-bc27-75ea0d694545
size1,2 MiB
stateactive
url typeupload