Báo cáo dạy nghề Việt Nam năm 2011

Báo cáo nhằm đưa ra "bức tranh" tổng thể về dạy nghề ở Việt Nam hiện nay (cập nhật đến thời điểm tháng 12/2011), những ưu điểm, những tồn tại và hạn chế chính của hệ thống dạy nghề; qua đó đề xuất các khuyến nghị để hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 11 9, 2018, 15:37 (ICT)
Được tạo ra Tháng 11 9, 2018, 15:37 (ICT)