Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017

Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT), các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã và đang từng bước chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động đào tạo. Vấn đề tự chủ của các cơ sở GDNN đã từng bước được triển khai từ năm 2006 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và tiếp sau đó là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Kết quả bước đầu đã tạo ra những chuyển biến tích cực đối với các cơ sở GDNN. Các trường đã chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quản lý và sử dung kinh ph. Công tác quản lý trong nộị bộ được tăng cường, các nguồn lực được sử dung hiệu quả hơn, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác ngồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 1 14, 2020, 14:06 (ICT)
Được tạo ra Tháng 1 14, 2020, 14:05 (ICT)