Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng chưa có tiền lệ về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo nhanh trong hai thập kỷ gần đây. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi - tập trung chủ yếu các hộ nghèo được Chính phủ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thông qua nhiều chính sách, chương trình, dự án. Với sự quan tâm của Chính phủ, kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi đã có sự tăng trưởng đáng kể, tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh qua hàng năm.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 7 12, 2019, 14:47 (ICT)
Được tạo ra Tháng 7 12, 2019, 14:46 (ICT)