BCTCHopNhatQuyI2019.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/de16179a-ff1f-4a80-a02d-246c9cfb9c4e/resource/f2044eaa-2766-417d-90b6-2ba6eedbead8/download/bctchopnhatquyi2019.pdf

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý I năm 2019 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 12, 2019
Được tạo ra Tháng 8 12, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created3 tháng trước
formatPDF
idf2044eaa-2766-417d-90b6-2ba6eedbead8
last modified3 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idde16179a-ff1f-4a80-a02d-246c9cfb9c4e
revision id65bd5375-9142-4aae-b2f6-4a0b27c0adf7
size2,1 MiB
stateactive
url typeupload