Bảo hộ nhà đầu tư là pháp nhân nước ngoài trong hiệp định đầu tư- Xem xét từ những ví dụ thực tế của Nhật Bản

Công ti con được thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại nước nhận đầu tư có hai khía cạnh: “là chủ thể trực tiếp thực hiện hoạt động đầu tư ở nước nhận đầu tư” và “là công ti được thành lập theo pháp luật của nước nhận đầu tư”. Xét trên hai khía cạnh này tôi sẽ làm rõ ý định tăng cường bảo hộ và xúc tiến hoạt động đầu tư giữa các nước ký kết kể cả về mặt hình thức lẫn thực chất của Nhật Bản trong những Hiệp định đầu tư (IIAs) đã ký kết cho đến nay về nhà đầu tư là pháp nhân và công ti con được thành lập theo pháp luật của nước nhận đầu tư.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Iwase Maomi
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 11:16 (ICT)