Các mô hình pháp luật tiêu biểu về bắt giữ tàu biển trên thế giới

Bài viết nghiên cứu một số mô hình pháp luật tiêu biểu của nước ngoài về bắt giữ tàu biển. Trong phần đầu, bài viết phân biệt sự khác biệt có tính nền tảng giữa bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối vật tại những nước theo truyền thống thông luật và bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối nhân tại những nước theo truyền thống dân luật. Tiếp đó bài viết đề cập đến ba mô hình pháp luật bắt giữ tàu biển tiểu biểu của Anh - đại diện cho các nước theo truyền thống thông luật Pháp - đại diện cho các nước theo truyền th ng dân luật và Hoa Kỳ là nước có pháp luật bắt giữ tàu biển kết hợp cả hai mô hình của Anh và Pháp. Phần cuối của bài viết đưa ra một số nhận định đánh giá đối với những mô hình pháp luật tiêu biểu này cần thiết cho sự nghiên cứu so sánh tiếp theo đối với pháp luật Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Tiến Vinh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 10:52 (ICT)