CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Giáo dục đào tạo là nhân tố quyết định để phát huy tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của con người. Ngày nay, hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại, sự giàu mạnh hoặc đói nghèo của một quốc gia phụ thuộc vào chất lượng của giáo dục đại học, mà chất lượng được phản ánh thông qua kết quả học tập của sinh viên. Nhận thức được các yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả học tập có thể giúp các nhà giáo dục phát triển các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là nhằm xác định các yếu tố, cũng như mức độ ảnh hưởng của những yếu tố này đến kết quả học tập của sinh viên. Kết quả nghiêc cứu đã xác định 7 nhân tố có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, đó là: năng lực trí tuệ, sở thích học tập (bản thân sinh viên), động cơ của ba mẹ (gia đình), cơ sở vật chất, học bổng (nhà trường), áp lực bạn bè cùng trang lứa, áp lực xã hội (xã hội). Bảy nhân tố này ảnh hưởng đến kết quả học tập với nhiều mức độ khác nhau.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Đặng Thị Thu Phương , Võ Văn Việt
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 08:47 (ICT)