Các yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu ước lượng sức cạnh tranh và xem xét các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm thông tin kế toán và tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 2005-2014. Bài viết sử dụng chỉ số Lerner để đo lường sức cạnh tranh của ngân hàng và các phương pháp ước lượng cho dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam tương đối mạnh mẽ trên mối tương quan với các ngân hàng thương mại Trung Quốc. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy các yếu tố như quy mô vốn, tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, số lượng ngân hàng, sở hữu nhà nước, lạm phát và tốc độ tăng trưởng GDP đều có ảnh hưởng đáng kể đến sức cạnh tranh của các ngân hàng.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Võ Xuân Vinh, Dương Thị Ánh Tiên
Người bảo dưỡng Đại học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018, 09:23 (ICT)