Các yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật của công dân ở nước ta hiện nay

Bài viết phân tích nhận thức toàn diện về thực hiện pháp luật của công dân bao gồm hai phương diện chủ yếu: không thực hiện hành vi trái pháp luật và thực hiện hành vi hợp pháp. Tác giả đã tập trung phân tích sự tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan đến thực hiện pháp luật của công dân. Ngoài phần phương pháp luận của vấn đề, nội dung bài viết đã làm rõ việc nhận diện một số yếu tố có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý thức và hành vi pháp luật của công dân như: đạo đức, niềm tin, dư luận xã hội, thói quen, lối sống; sự minh bạch và cân bằng lợi ích của pháp luật; thông tin, tiếp cận pháp luật vv... Bài viết nhấn mạnh ý nghĩa của việc nghiên cứu, nhận diện đầy đủ những yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật, coi đó như là cơ sở để xây dựng các giải pháp đảm bảo hiệu quả thực hiện pháp luật của công dân ở nước ta hiện nay.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Hoàng Thị Kim Quế
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 14:24 (ICT)