Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền - Một số vấn đề chung

Cộng cuộc cải cách tư pháp (CCTP) ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền (NNPQ) XHCN của dân, do dân và vì dân hiện nay cho thấy, trên cơ sở các nguyên tắc được thừa nhận chung của NNPQ, đồng thời từ thực tiễn xã hội nói chung và thực tiễn pháp lý nói riêng để xác định những phương hướng cơ bản của công cuộc CCTP sao cho đảm bảo tính khoa học, khả thi, đáp ứng được những điều kiện cụ thể.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lê Cảm
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 16:20 (ICT)