Cấu trúc diễn ngôn bình luận chính trị trong mối quan hệ với quan yếu (relevance)

Bài báo này đề cập đến hai khía cạnh, đó là cấu trúc và tính quan yếu. Bài viết đề cập đến là cách thức tổ chức phát triển nội dung của một diễn ngôn trong mối quan hệ với quan yếu trên tư liệu diễn ngôn bình luận.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Hòa
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 15:40 (ICT)