Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với nhóm vị từ trao/tặng (trong tiếng Anh và tiếng việt)

Nhà ngữ học B. Whorf đã từng nói: “Thực chất của ngôn ngữ học chính là tìm hiểu nghĩa”. Mà thực chất ngữ nghĩa của ngôn ngữ chính là mặt biểu hiện của lời nói trong hiện thực giao tiếp. Nhiều năm qua, các nhà Việt ngữ học đã và đang tập trung đi sâu nghiên cứu những cơ chế biểu hiện ngôn từ tiếng Việt trên bình diện các kết cấu nghĩa.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Văn Tình
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 6, 2018, 09:54 (ICT)