Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trong phạm vi cả nước. Tổng cục Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=8951
Last Updated Tháng 9 10, 2018, 14:01 (ICT)
Được tạo ra Tháng 8 17, 2018, 13:54 (ICT)