[CNTT] Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 8 8, 2019, 08:28 (ICT)
Được tạo ra Tháng 8 7, 2019, 23:23 (ICT)