Cơ sở tâm lý học dạy học ngoại ngữ

Nói về cơ sở tâm lí học dạy học ngoại ngữ là đề cập đến mặt tâm lí học của những yếu tố cơ bản, trọng tâm nhất của dạy học. Trong dạy học, kể cả dạy học ngoại ngữ, có hai yếu tố cơ bản, trọng tâm nhất, đó là người học và môn học.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Hữu Luyến
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 10:10 (ICT)