Common pronunciation problems of Vietnamese learners of English

Báo cáo này đề cập đến một sô^ lỗi ngữ âm mà học sinh thường mắc trong phát âm một số phụ âm tiếng Anh. Số liệu được thu thập từ những lần hỏi thi vấn đáp sau đó phân tích đôì chiếu vối những nguyên tắc phát âm trong tiếng Anh đê đưa ra những lý giải về lỗi. Mục đích cuỗì cùng là đưa ra những gợi ý nhằm giúp học sinh cải thiện được việc phát âm của họ. Đồng thòi tác giả cũng đề xuất một sô" kiến nghị trong việc lựa chọn sinh viên ngay từ đầu vào để đảm bảo có những giáo viên tốt cho thế hệ tương lai.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Ha Cam Tam
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 15:43 (ICT)