Cộng hưởng từ Proton của Piperidin và một số Amin thơm trong cầu phối trí của Platin (II)

Trong bài báo trước, chúng tôi đã thông báo kết quả tổng hợp một số phức chất của platin chứa đồng thời piperidin và amin thơm. Việc thử nghiệm cho thấy chúng có hoạt tính kìm hãm các tế bào ung thư ở nồng độ ≤5µ/ml. Ở đây, chúng tôi trình bày kết quả phân tích cộng hưởng từ proton để hoàn tất việc xác định cấu trúc của các phức cis - diamin hỗn tạp của platin chưa piperidin và amin thơm.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Hữu Đĩnh, Dương Bá Vũ, Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:15 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 14:21 (ICT)