Đặc điểm đầu đề bài viết trên “nhân dân nhật báo” Trung Quốc và những vấn đề liên quan trong dịch thuật

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng, kết hợp với phương pháp miêu tả ngữ liệu, đi sâu phân tích các đặc điểm ngôn ngữ trong cách đặt đầu đề bài viết trên Nhân Dân Nhật báo Trung Quốc, bao gồm đặc điểm từ vựng, ngữ pháp và một số thủ pháp tu từ thường gặp, nhằm đưa ra những số liệu cụ thể, đặc điểm khái quát trong cách sửdụng ngôn ngữ của tờ báo nổi tiếng này. Đồng thời, bài viết cũng so sánh chúng với đầu đề bài báo trên báo Nhân Dân Việt Nam, từ đó rút ra những kết luận phục vụ trực tiếp cho công tác dịch thuật đầu đề báo chí Hán – Việt.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đỗ Thị Thanh Huyền
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 12, 2018, 10:29 (ICT)