Đặc tính ngữ âm và âm vị học

Trong nghiên cứu về hệ thống âm thanh của ngôn ngữ. cần có sự phân biệt giữa các đặc tính vật lý của ngữ âm thuộc phạm trù bản thể và các đặc tính trừu tượng, thuộc phạm trù nhận thức (các đặc tính âm vị học). Sự phân biệt này giúp đạt đến sự khái quát cao hơn về những quy luật hoạt động của các ám đoạn trong diễn ngôn.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Võ Đại Quang
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:13 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 10:55 (ICT)