Dẫn độ tội phạm và định hướng hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự ở nước ta

Dẫn độ tội phạm là qui chế pháp lý trong Luật quốc tế xuất hiện khá sớm khi các quốc gia có nhu cầu dẫn độ người phạm tội để xử lý theo pháp luật quốc gia mỗi nước nhằm thực hiện các mục đích chính trị hoặc mục đích bảo vệ an toàn, trật tự xã hội, trật tự pháp luật. Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế nhu cầu về dẫn độ lại càng cao, do đó bài viết này tập trung làm rõ dẫn độ tội phạm trong Luật quốc tế, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng hoàn thiện pháp luật về dẫn độ tội phạm khi sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Ngọc Chí, Nguyễn Thị Ly
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 11:15 (ICT)