Đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Huyện Quốc Oai có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn 9949,0 ha chiếm 65,83% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Đề tài nghiên cứu đã xác định các hệ thống sử dụng đất (LUS) của huyện Quốc Oai với 77 hệ thống sử dụng đất dựa trên cơ sở phân tích 56 đơn vị đất đai và 7 loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn. Kết quả đánh giá các hệ thống sử dụng đất theo các tiêu chí về tính thích nghi sinh thái, hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường cho phép xác định các lĩnh vực phát triển chính trong sản xuất nông nghiệp của huyện bao gồm: sản xuất lúa nước, lúa - cá, cây lâu năm (nhãn, bưởi), chè, cây ngắn ngày, rừng sản xuất (cây keo) và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, cây lâu năm là loại hình sử dụng có diện thích nghi khá rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất (168,4 triệu đồng/ha/năm), được nhân dân địa phương ưu tiên lựa chọn và giảm thiểu được những tác động tiêu cực đến môi trường. Quy trình đánh giá hệ thống sử dụng đất có thể áp dụng cho các huyện khác có quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đỗ Thị Tài Thu, Trần Văn Tuấn
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:20 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018, 15:37 (ICT)