Đánh giá lại phong trào làng mới của Hàn Quốc và một số kinh nghiệm cho phát triển nông thôn mới ở Việt Nam

Trong 5 năm trở lại đây, phong trào xây dựng phát triển nông thôn mới đang được quan tâm đặc biệt tại Việt Nam. Việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 của thủ tướng Chính phủ năm 2010 đã phản ánh rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc cải thiện, nâng cao điều kiện sống tại khu vực nông thôn nhằm tạo nên sự phát triển cân bằng giữa nông thôn và đô thị cũng như sự phát triển bền vững của quốc gia. Trong công cuộc xây dựng phát triển nông thôn mới này, Việt Nam sẽ không thể thành công nếu không học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đi trước trên thế giới. Do có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa cũng như các bối cảnh thực hiện phong trào xây dựng phát triển nông thôn mới, Việt Nam đang đặc biệt quan tâm đến việc áp dụng các mô hình phát triển làng mới của Hàn Quốc vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu học thuật tìm hiểu về phong trào làng mới của Hàn Quốc nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam không chỉ hạn chế về số lượng mà còn chưa đánh giá được đầy đủ, khách quan về phong trào làng mới của Hàn Quốc. Do đó, hầu hết các nghiên cứu này chưa chỉra được các phương pháp luận đúng đắn phù hợp với công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Nắm rõ các hạn chế này, bài viết này sẽ đánh giá lại phong trào làng mới của Hàn Quốc với quan điểm phê phán, tức là xem xét cả những nhân tố thành công và những điểm hạn chế của phong trào này. Từ đó, bài viết sẽ chỉ ra những phương pháp luận đúng đắn cho công cuộc phát triển nông thôn mới ở Việt Nam từ những kinh nghiệm của Hàn Quốc.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Cao Thị Hải Bắc
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:24 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 12, 2018, 10:17 (ICT)