Danh sách các cơ quan đại diện ngoại giao/lãnh sự và tổ chức quốc tế tại Việt Nam (cập nhật năm 2018)

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 8 20, 2018, 14:45 (ICT)
Được tạo ra Tháng 8 20, 2018, 14:43 (ICT)