[Đất đai] Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 8 8, 2019, 08:26 (ICT)
Được tạo ra Tháng 8 7, 2019, 23:33 (ICT)