Dạy học thơ Nôm Đường luật ở THPT theo quan điểm dạy học tích hợp

Dạy học theo hướng tích hợp là xu thế đã và đang được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đối với môn Ngữ văn, quan điểm dạy học này đã được chú trọng ở cấp tiểu học. Tuy nhiên, ở cấp THPT và đặc biệt đối với các thể loại khó như thơ Nôm Đường luật thì việc dạy học theo hướng tích hợp mặc dù rất cần thiết nhưng vẫn gây nhiều lúng túng cho giáo viên. Bài viết đưa ra một số hướng dạy học thơ Nôm Đường luật theo quan điểm dạy học tích hợp như: tích hợp với ngôn ngữ học (ở phân môn tiếng Việt), tích hợp với kiểu bài nghị luận văn học (ở phân môn làm văn); tích hợp với các kiến thức về lịch sử, văn hóa thời kì trung đại; tích hợp với các kiến thức về nghệ thuật thời kì trung đại.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lã Phương Thúy
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 15:01 (ICT)