Đô thị hóa và một số giải pháp phát triển đô thị ở Việt Nam

Cùng với lịch sử phát triển của xã hội loài người, sự hình thành các điểm dân cư, các trung tâm kinh tế, các thành phố lớn ở các quốc gia trên thế giới cũng ngày càng phát triển cả về số lượng, quy mô và tốc độ. Sự ra đời và phát triển của các cụm dân cư, cũng chính là tiền đề cho sự hình thành các đô thị, là cả một quá trình lịch sử. Các đô thị ra đời và phát triển cùng với những biến động về kinh tế, xã hội, chính trị trong các giai đoạn phát triển lịch sử của con người. Trong quá trình phát triển đó, đô thị cũng có những thay đổi cơ bản cả về khái niệm cũng như các chức năng của nó. Tuy nhiên, ỏ bất cứ phạm vi nào (về không gian và thời gian) thì đô thị cũng là các trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá của khu vực, là động lực chủ yếu của sự phát triển xã hội.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Bùi Thị Thiêm
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 14:41 (ICT)