Doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Đạo đức đang là một giá trị được đánh giá cao trong kinh doanh. Ngay từ những năm 1980, vấn đề đạo đức trong kinh doanh đã được đề cập đến nhưng nó chỉ trở nên thực sự cấp thiết từ nhừng năm gần đây. Xu hướng này hoàn toàn không phải là tình cờ mà được giải thích bởi sự cần thiết của nó trong giai đoạn hiện nay. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của khoa học kỹ thuật, sự phát triển ngày càng cao của xã hội, cũng như xu hướng toàn cầu hoá ngày một mạnh mẽ, các quyêt định chiến lược của doanh nghiệp, mà đặc biệt là của các tập đoàn lớn xuvên quốc gia, có ảnh hưởng đáng kể trên các bình diện kinh tế, xã hội và môi trường của mỗi quốc gia. Người ta thường nghe nhắc đến hiện nay những khái niệm như “phát triển bền vững”, “tư cách công dân”, “trách nhiệm về mặt xã hội và môi trường” của doanh nghiệp. Các khái niệm này đều nhằm phản ánh một vấn đề lớn hiện nay: đó là đạo đức trong kinh doanh.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Nguyễn Hoàng Lan
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 16:11 (ICT)