Đường hướng hành động - một đường hướng lý thuyết mới hay đường hướng giao tiếp phát triển nâng cao?

Đường hướng hành động - một đường hướng giáo học pháp mới - ra đời thật sự là một đóng góp quan trọng vào dạy và học ngoại ngữ. Tuy nhiên, còn rất ít các công trình nghiên cứu làm rõ đóng góp to lớn này, đặc biệt là làm rõ sự khác nhau và giống nhau giữa đường hướng giao tiếp và đường hướng hành động. Bài viết này phân tích những định hướng giáo học pháp mới của đường hướng hành động, một đường hướng giáo học pháp ngoại ngữ mới, cơ sở lý thuyết của Khung tham chiếu châu Âu. Đặc biệt, bài viết phân tích so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đường hướng giao tiếp và đường hướng hành động, và khả năng tích hợp của hai đường hướng này để có thể áp dụng hiệu quả đường hướng hành động nói chung và Khung tham chiếu châu Âu nói riêng vào dạy và học ngoại ngữ.Kết quả phân tích cho thấy đường hướng hành động có nhiều điểm khác với đường hướng giao tiếp, đặc biệt là đoạn tuyệt về mặt khoa học luận với đường hướng giao tiếp và là một đường hướng giáo học pháp mới chứ không phải là đường hướng giao tiếp phát triển ở mức độ cao hơn.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Quang Thuấn
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 13, 2018, 09:04 (ICT)