Sóng não Viêt Nam 2018

Dữ liệu sóng điện não EEG của người Việt Nam được thu thập theo Hợp tác khoa học công nghệ giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc, công ty công nghệ DTT và công ty EMOTIV, được dùng để phân tích, đánh giá về các trạng thái tinh thần, mức độ tập trung... và được chia sẻ với cộng đồng nghiên cứu dữ liệu của Việt nam. (Đây là các dữ liệu không định danh và chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu)

Thông tin về dự án: https://contattafiles.s3.us-west-1.amazonaws.com/tnt3851/1fp5VuxBptNKuVH/BBGN.pdf

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 10 1, 2019, 15:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 8 28, 2019, 14:05 (ICT)