Sóng não Viêt Nam 2018

EEG data collected in 2018 by HHTP, DTT and Emotiv. Personal data have be removed. Thông tin về dự án: https://contattafiles.s3.us-west-1.amazonaws.com/tnt3851/1fp5VuxBptNKuVH/BBGN.pdf

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 9 4, 2019, 17:28 (ICT)
Được tạo ra Tháng 8 28, 2019, 14:05 (ICT)