Giải pháp hợp tác giữa trường đại học điện lực và doanh nghiệp trong việc đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên

Bài báo ra đời với mục đích nghiên cứu các giải pháp hợp tác giữa Trường Đại học và doanh nghiệp trong việc đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên. Thông qua khảo sát đánh giá về kỹ năng nghề của sinh viên và nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp đối với Trường Đại học Điện Lực, nghiên cứu đề xuất hướng giải quyết hài hòa giữa hai nhân tố cơ chế hợp tác qua lại giữa trường học và doanh nghiêp với đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho sinh viên để đảm bảo sinh viên ra trường có thể đáp ứng yêu cầu của đơn vị tuyển dụng cũng như yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hôi và giải quyết viêc làm.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Dần
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 19, 2018, 11:14 (ICT)