Góp phần nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền

Đường lối xây dựng Nhà nước Pháp quyền (NNPQ), Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đã được Đảng ta tiếp tục khẳng định trong văn kiện Đại hội lần thứ IX, đặc biệt là về các quan điểm định hướng cơ bản về xây dựng NNPQ Việt Nam XHCN: "Nhà nước là trụ cột của hệ thống chính trị, là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân".

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Hoàng Thị Kim Quế
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 14:33 (ICT)