Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội

Trợ giúp xã hội là một chủ trương lớn, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội, kinh tế quan trọng, đồng thời nó cũng là nền tảng thực hiện công bằng xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Để góp phần phổ biến pháp luật, giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, tổ chức đoàn thể trong việc quản lý giám sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội được đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã lựa chọn và xuất bản cuốn sách "Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội". Cuốn sách bao gồm các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu trợ giúp xã hội.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 10 28, 2019, 15:44 (ICT)
Được tạo ra Tháng 10 28, 2019, 15:44 (ICT)