Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn là môt dạng cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững, gắn kết quy hoạch không gian trên bờ và không gian biển, đảo ven bờ. Bản hoạch định được thực hiên theo cách liên kết tiếp cân tổ chức lãnh thổ và quy hoạch không gian, liên kết tiếp cân địa lý và tiếp cân hệ sinh thái. Kết quả đã xác lập tam giác phát triển kinh tế bắc Quảng Ngãi với hai cực trên đất liền (Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi) và môt cực trên đảo ven biển (đảo Lý Sơn), hai tuyến lực phát triển và 14 không gian phát triển kinh tế với, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đặng Thị Ngọc, Nguyễn Cao Huần, Nguyễn Đăng Hội
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:20 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018, 15:50 (ICT)