Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư tập 1

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu Bộ sưu tập Việt Nam học. Đây là Bộ sưu tập số bao gồm các báo cáo khoa học nằm trong Bộ Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4- tập 1 và các bài viết về Việt Nam học do Thư viện sưu tầm.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://vnu.edu.vn/home/
Tác giả Đại học Quốc gia Hà Nội
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 3 28, 2018, 14:48 (ICT)