Information on scientific activities: The VNU’S college of social sciences and humanities

The College of Social Sciences and Humanities (CSSH), a member of Vietnam National University, Hanoi (VNU) was offically established in September 1995. However, its training and research in social sciences and humanities have actually been developing for many years

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn repository.vnu.edu.vn
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:04 (ICT)
Được tạo ra Tháng 5 22, 2018, 08:52 (ICT)