Khảo sát lỗi biên dịch của sinh viên năm thứ ba trường đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội

Bài viết trình bày nghiên cứu khảo sát các lỗi biên dịch trong các bản dịch của sinh viên năm thứ ba tại Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trên cơ sở khung phân tích lỗi biên dịch về nội dung và hình thức, nhóm tác giả phân tích các bản dịch của 406 bài tập biên dịch từ tuần 1 đến tuần 7 và các bài kiểm tra giữa học kỳ I của 58 sinh viên năm học 2017-2018, qua đó chỉ ra nguyên nhân các lỗi biên dịch về nội dung như lỗi ngữ pháp, lựa chọn từ, văn phong, ngữ dụng và các lỗi về hình thức liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Từ kết quả phân tích, nhóm tác giả đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy - học trong các giờ học biên dịch tiếp theo.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đỗ Thúy Hằng
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:10 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 08:55 (ICT)