KHUNG LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP

Bài viết này tập trung vào tổng quan các nghiên cứu về nhân thức và dự định khởi nghiệp và xem xét các khía cạnh nhận thức về khởi nghiệp sau đây: (i) nhận thức về động lực khởi nghiệp, (ii) nhận thức về thách thức của khởi nghiệp, (iii) nhận thức về các tố chất của doanh nhân và (iv) nhận thức về các yếu tố thành công của khởi nghiệp, từ đó, xây dựng mô hình nghiên cứu nhận thức về khởi nghiệp của sinh viên.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Vân Thuỳ Anh
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:11 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 19, 2018, 11:04 (ICT)