Kiến thức về ngôn ngữ đất nước học, ngôn ngữ văn hóa trong giáo dục ngoại ngữ

The study of language for area studies, language for culture studies is of enormous significance in foreign language teaching and learning, contributing to enhancing the communicative competence of language learners. This article analyses the basic concepts of language for area studies and culture studies. The article also mentions the necessity of combining language learning with the study of national culture, aimed at mastering and using foreign languages as effective means of communication.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Hữu Chinh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:13 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 09:16 (ICT)